Drogerie.Header.FavouriteProducts

Intermarket.Favourite.HeaderEmpty

Obchodní Podmínky

Ze dne 14.2.2018

Tento eshop provozuje společnost 
 
INTERMARKET Company s.r.o.
IČ 25753533
se sídlem Libušská 319/126, Praha 4, PSČ 14200
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 67148 pro “výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č.1 až 3 živnostenského zákona” na adrese www.itmco.cz
 
1. Úvodní ustanovení
a. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti INTERMARKET company s.r.o., IČ 25753533 se sídlem Libušská 319/126, Praha 4, PSČ 14200 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 67148 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou - podnikatelem (osoba s IČ) nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího o dodání zboží a potřeby pro domácnost (dále jen „zboží“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.intermarketcompany.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění, jak jsou zveřejněny na internetové adrese intermarketcompany.cz/page/obchodni-podminky.
b. Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
c. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
d. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Předmět těchto obchodních podmínek je bližší specifikace podmínek prodeje zboží prostřednictvím webové stránky prodávajícího a závazek kupujícího zaplatit cenu objednaného zboží.
e. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
2. Uživatelský účet
a. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce a následné aktivaci uživatelského účtu, ke které se musí registrující dostavit osobně na prodejnu (adresa prodejny je totožná se sídlem společnosti), může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 
b. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. V případě, že došlo ke změně údajů kupujícího a kupující tuto změnu nesdělí, nenese prodávající žádnou odpovědnost za následky chybného doručování zásilky objednaného zboží či písemné korespondence včetně fakturace a z toho vyplývajících úroků z prodlení nebo změn smluvních podmínek. V tomto případě se považuje doručení za účinné uplynutím 10 dní uložení dopisu na poště. V případě, že se zasílatelské službě nepodaří ani opakovaně doručit zásilku, přičemž lze maximálně 2x opakovat pokus o doručení, má prodejce nárok vyúčtovat kupujícímu náklady na neúspěšné doručení vzniklé neposkytnutím správných údajů, případně neaktualizováním nových údajů, ze strany kupujícího.  
c. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
d. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
e. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
f. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
3. Uzavření kupní smlouvy
a. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
b. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez a daní z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
c. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží Doprava a platba. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
d. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
e. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Place Order“ anebo „Đặt hàng“ anebo „Zadat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
f. Odeslání objednávky se považuje za takové právní jednání kupujícího, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
g. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
h. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost sedmi pracovních dnů.
i. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
j. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
k. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
l. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
4. Cena zboží a Platební podmínky
a. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese, Libušská 319, Praha 4,PSČ 14200;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u ČSOB  č. 281759522/0300 (dále jen „účet prodávajícího“);
 • dobírkou – zpoplatněna poplatkem dle aktuálního ceníku zasílatelské služby (o aktuální ceně dobírky bude kupující informován elektronickou poštou nebo telefonicky).
b. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
c. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení potvrzujícího emailu prodávajícím o tom, že je objednávka připravená k uhrazení a odběru. V případě platby převodem na účet je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
d. V případě platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby jako “Variabilní Symbol” v objednávce. V případě platby převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
e. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3. písm. g.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
f. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
g. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb, pokud byla objednávka uhrazena hotově nebo platební kartou, vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě ve formátu .pdf na elektronickou adresu kupujícího (v případě dopravy přepravní společností) nebo předá v listinné podobě (při osobním odběru). Kupující s tímto postupem souhlasí. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě může kupující požádat prodávajícího o její zaslání na adresu, kterou určí kupující. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
h.      Zaplacením objednaného zboží souhlasí kupující s cenou zboží i dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 
5. Přeprava a dodání zboží
a. Objednané zboží je zasíláno prostřednictvím externích přepravních společností Raben Logistics Czech s.r.o. (pro paletovou přepravu) nebo PPL CZ s.r.o. (pro balíkovou přepravu) spolu s dodacím listem a je expedováno do 2 pracovních dnů ode dne přijetí úhrady objednávky nebo do 2 pracovních dní ode dne přijetí objednávky, pokud byla zvolena platba na dobírku a pokud je zvolené zboží skladem. V případě osobního odběru bude zboží připraveno k odběru do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím a kupující bude o tomto stavu informován prostřednictvím emailu. 
b. Cena přepravy v rámci České republiky:
 • Objednávky v celkové hodnotě nad 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých) vč. DPH mají dopravu po celé České republice zdarma. 
 • U objednávek v celkové hodnotě do 30.000,- Kč se účtuje přepravné ve výši 100,- Kč/balík do 30 kg nebo do 120x60x60 cm, přičemž celková cena přepravného se bude obvíjet od celkového počtu balíků.
c. V případě přepravy mimo ČR se cena sjednává individuálně. 
d. V případě, že je způsob dopravy je smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
e. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
f. Při osobním odběru je termín pro vyzvednutí zboží 5 pracovních dní od odeslání e-mailu s potvrzením prodávajícím, že kupujícímu byla zásilka připravena. Po uplynutí této doby je objednávka stornována. V případě, že kupující opakovaně nevyzvedne připravenou objednávku, má prodávající právo budoucí objednávky tohoto kupujícího odmítnout nebo po něm vyžadovat uhrazení kupní ceny předem na bankovní účet. 
g. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Kupující je rovněž povinen uhradit náklady spojené s neúspěšným doručením zásilky vzniklé porušením povinností vyplývajících z čl. 2 odst. b těchto obchodních podmínek. 
h. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
i. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
j. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
k. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží podmíněno.
l. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
6. Práva z vadného plnění
a. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
b. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
c. Ustanovení uvedená v čl. 6. písm. b. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
d. Kupující je oprávněn reklamovat vady na zboží, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně e-mailem na e-mailovou adresu info%at%itmco.cz, prodávající má povinnost se oprávněnou reklamací zabývat a řešit ji v souladu s platnými právními předpisy poskytnutím nového zboží nebo vrácením kupní ceny za zboží. V reklamaci je kupující povinen popsat vady na zboží, jak se projevují, co požaduje a stanovit prodávajícímu přiměřenou lhůtu k odstranění vad na zboží.
e. Fotky zboží uvedeny na eshopu www.intermarketcompany.cz jsou ilustrační. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 
7. Další práva a povinnosti smluvních stran
a. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až okamžikem zaplacením celé kupní ceny zboží.
b. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
c. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
d. V případě zániku kupujícího nebo v případě pravomocného prohlášení likvidace nebo insolvence je kupující oprávněn smlouvu ukončit písemnou výpovědí s účinností ke konci měsíce, ve kterém je tato výpověď doručena prodávajícímu.
e. V případě ukončení smlouvy zanikají práva k předmětu smlouvy, a to ke dni účinnosti výpovědi nebo ukončením smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě uzavřít přístup kupujícího k předmětu plnění. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této smlouvy, která se týkají záruk a práv duševního vlastnictví.
f. Každá ze stran je oprávněna od smlouvy odstoupit, a to však pouze z důvodů hrubého porušení závazků z ní vyplývajících. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně.
 
8. Ochrana osobních údajů
a. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).
b. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
c. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
d. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
e. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (zejména přepravce, správce IT řešení nebo správce eshopu). Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právní předpisy a Zásadami zpracování osobních údajů společnosti INTERMARKET Company (dostupné na https://itmco.cz/pages/ochrana-osobnich-udaju). 
f. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k uplatnění práv nebo po dobu blíže specifikovanou v Zásadách zpracování osobních údajů (viz výše). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
g. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
h. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9. písm. e.) prováděl zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
i. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace (viz Zásady ochrany osobních údajů, článek G., odstavec 1).
 
9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
a. Kupující může při dokončení objednávky udělit souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
b. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
10. Doručování
a. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena písemnou nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu prodávajícího, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
b. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
c. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 
11. Závěrečná ustanovení
a. Smluvní vztah se řídí platnými právními předpisy ČR zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že všechny případné spory, které by mohly v souvislosti s touto smlouvou a její realizací vzniknout, budou řešit především vzájemnou přátelskou dohodou, smírně a pokud možno mimosoudně.
b. Smluvní ujednání o koupi (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím ohledně zboží nabývá platnosti a účinnosti dnem uhrazení faktury kupujícím po předchozím zaslání objednávky prostřednictvím webové stránky.
c. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
d. Prodávající má právo tyto obchodní podmínky měnit nebo doplňovat, vždy je však povinen kupujícího, který má platně uzavřenou smlouvu, o této změně vyrozumět při současném stanovení lhůty, ve které může navrženou změnu odmítnout, případně může od uzavřené smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu. V případě, že kupující tuto lhůtu nevyužije, platí obchodní podmínky pro kupujícího ve změněné nebo doplněné verzi tak, jak jsou publikovány na webu prodávajícího.
e. V případě, že kupující sdělí nebo zašle prodávajícímu úpravu smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, prodávající bude považovat takový návrh změn, dodatků či odchylek pouze za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy nebo obchodních podmínek. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy není prodávající projednáváním změn, dodatků nebo odchylek vázán a nenese ani žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení takového jednání, a to bez ohledu na jeho důvod.
f. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
g. Kontaktní údaje prodávajícího:
 • adresa pro doručování Libušská 319/126, Praha 4, 142 00
 • adresa elektronické pošty eshop%at%itmco.cz
 • telefon +420 608 611 810.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2018.
V Praze dne 1.7.2018