Drogerie.Header.FavouriteProducts

Intermarket.Favourite.HeaderEmpty

Ochrana osobních údajů

Ze dne 14.2.2018

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky INTERMARKET Company s.r.o.
 
Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů vydaných společností INTERMARKET Company s.r.o., IČ 25753533, se sídlem Libušská 319/126, 142 00 Praha (dále také jen „Zásady“ nebo „společnost INTERMARKET Company“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost INTERMARKET Company (jako správce) zpracovává o fyzických a osobách při poskytování služeb, prodeji zboží ve svých prodejnách i e-shopu www.intermarketcompany.cz a při návštěvách internetových stránek provozovaných společností INTERMARKET Company a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost INTERMARKET Company tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.
 
Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků INTERMARKET Company a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb INTERMARKET Company, zájemců o služby a zboží INTERMARKET Company a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností INTERMARKET Company, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti INTERMARKET Company.
 
Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti INTERMARKET Company jako správce dle čl. 13 GDPR.
 
A. Kategorie osobních údajů
Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost INTERMARKET Company schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti INTERMARKET Company dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje
Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:
·         jméno a příjmení
·         název obchodní firmy
·         IČ, DIČ
·         adresa sídla nebo místa podnikání
·         fakturační adresa
·         identifikační údaje plátce vyúčtování
·         bankovní spojení
V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje.

2. Kontaktní údaje
·         kontaktní telefonní číslo
·         kontaktní e-mail
·         adresy na sociální sítě (v případě, že s námi budete komunikovat prostřednictvím Facebooku či jiných sociálních sítí)

3. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu
Zpracování těchto údajů je nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů INTERMARKET Company, a také jejich zpracování umožní společnosti INTERMARKET Company zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:
·         údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb INTERMARKET Company na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely)
·         záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností INTERMARKET Company získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných společností INTERMARKET Company, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů
Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu INTERMARKET Company nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.
1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů INTERMARKET Company
Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností INTERMARKET Company a ochranu oprávněných zájmů INTERMARKET Company je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:
·         zajišťování provozu a ochrany sítí elektronických komunikací (plnění smlouvy)
·         poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy)
·         vyúčtování za služby (plnění smlouvy)
·         plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
·         účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
·         výměna údajů mezi provozovateli webových stránek a poskytovateli služeb elektronických komunikací pro zajištění propojení a přístupu k webové stránce, ke vzájemnému vyúčtování (plnění smlouvy)
·         provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti INTERMARKET Company pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem společnosti INTERMARKET Company)
·         vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti INTERMARKET Company o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem společnosti INTERMARKET Company)
·         vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)
·         procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
·         zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti INTERMARKET Company (oprávněný zájem společnosti INTERMARKET Company)
·         evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti INTERMARKET Company)
·         evidence zneužívání webové stránky a služeb elektronických komunikací (oprávněný zájem společnosti INTERMARKET Company)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

U zákazníků služeb INTERMARKET Company, je společnost INTERMARKET Company oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností INTERMARKET Company po dobu 3 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti INTERMARKET Company.

V případě zakoupení zboží od společnosti INTERMARKET Company je společnost INTERMARKET Company oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností INTERMARKET Company po dobu 3 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi společností INTERMARKET Company a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost INTERMARKET Company oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené společností INTERMARKET Company jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Kamerové záznamy ze prodejen a z prostor společnosti INTERMARKET Company a okolí budov společnosti INTERMARKET Company jsou zpracovávány maximálně po dobu 14 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

2. Zpracovávání údajů zákazníků služeb INTERMARKET Company se souhlasem pro obchodní účely účinným od 25. 5. 2018
U zákazníka služby INTERMARKET Company s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro obchodní účely. Pro období od 25.5.2018 nabírá společnost INTERMARKET Company nový souhlas pro obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je v textu souhlasu.
Se souhlasem pro obchodní účely bude společnost INTERMARKET Company od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti INTERMARKET Company nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně (včetně přílohy k vyúčtování), prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Proto si společnost INTERMARKET Company bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů společnosti INTERMARKET Company a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb INTERMARKET Company a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu (s výjimkou podpisu a kopií identifikačních dokladů), a to po dobu, po kterou je INTERMARKET Company oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované společností INTERMARKET Company, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany INTERMARKET Company pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Zákazník služby INTERMARKET Company v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, potvrzuje v rámci udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely, že je oprávněn souhlas ohledně údajů vztahujících se k uživatelům služby odlišným od zákazníka udělit.

3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu
U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost INTERMARKET Company s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů INTERMARKET Company. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností INTERMARKET Company, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti INTERMARKET Company, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

4. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností INTERMARKET Company
V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností INTERMARKET Company, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek INTERMARKET Company a pro účely internetové reklamy společnosti INTERMARKET Company.

C. Sdílení osobních údajů s jinými správci
Společnost INTERMARKET Company je podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů oprávněna bez souhlasu předat identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Subjektu údajů do registrů, které slouží k vzájemnému informování prodávajících o schopnosti a ochotě spotřebitelů plnit své závazky. Toto předání se vztahuje i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti subjektu údajů.

D. Kategorie příjemců osobních údajů
Společnost INTERMARKET Company při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti INTERMARKET Company, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti INTERMARKET Company a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný níže.

1.       Osobní informace sdílíme těmto příjemcům:
a.       naši profesionální poradci (právníci, účetní, finanční poradci atd.), kteří se nacházejí v České republice;
b.       regulátory a český vládní orgány v souvislosti s našimi postupy a povinnostmi dodržování předpisů;
c.        provozovatel našeho firemního serveru, společnost SmartHub s.r.o., IČ 29143501, sídlo K lánu 502/5, PSČ 16000, Praha 6
d.       partnerské logistické společnosti PPL CZ s.r.o, a Raben Logistics Czech s.r.o., které zajišťují abyste obdrželi své objednávky.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.
Společnost INTERMARKET Company v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

E. Způsob zpracování osobních údajů
Společnost INTERMARKET Company zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost INTERMARKET Company vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

F. Obchodní sdělení
Pro obchodní sdělení společnosti INTERMARKET Company, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností INTERMARKET Company je vždy zřejmé, že společnost INTERMARKET Company je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat na buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti INTERMARKET Company, a to jen do doby, než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

G. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018
Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro INTERMARKET Company identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže INTERMARKET Company svoji totožnost, následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti INTERMARKET Company:
·         potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
·         informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
·         v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude společnost INTERMARKET Company oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek ve výši 200,- Kč. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti INTERMARKET Company.

Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit na prodejně INTERMARKET Company, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

2. Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost INTERMARKET Company zpracovávat. Zákazník společnosti INTERMARKET Company, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na prodejně INTERMARKET Company, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

3. Právo na výmaz
Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost INTERMARKET Company neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost INTERMARKET Company má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla společnosti INTERMARKET Company.

4. Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti INTERMARKET Company.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti INTERMARKET Company v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

6.Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost INTERMARKET Company o předání těchto údajů jinému správci.
Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit na prodejnách společnosti INTERMARKET Company po doložení oprávněnosti požadavku.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti INTERMARKET Company.
V případě, že společnost INTERMARKET Company neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost INTERMARKET Company zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti INTERMARKET Company.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně dopisem zaslaným na adresu sídla INTERMARKET Company, nebo na prodejně INTERMARKET Company.
Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost INTERMARKET Company uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

H. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Od 25. 5. 2018 je k dispozici tento kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu nařízení: INTERMARKET Company s.r.o, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Libušská 319/126, Písnice, 142 00 Praha nebo e-mail eshop@itmco.cz