V košíku nemáte žádné produkty
V košíku nemáte žádné produkty
Dopravu máte zdarma

Drogerie.Header.FavouriteProducts

Intermarket.Favourite.HeaderEmpty
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU
SPOLEČNOSTI INTERMARKET COMPANY s.r.o.
PLATNÉ OD 1.8.2022


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato všeobecná pravidla upravují podmínky Věrnostního programu společnosti INTERMARKET COMPANY s.r.o., IČO 257 53 533, se sídlem Libušská 319/126, Praha (dále též jako „Věrnostní program“ nebo „VP“). Cílem tohoto programu je poskytovat zákazníkům společnosti INTERMARKET Company s.r.o. slevy na základě uskutečněných nákupů, případně dalších výhod. Zákazníci využívají slev a výhod na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svou registrací do Věrnostního programu.


II. REGISTRACE A VZNIK ČLENSTVÍ VE VĚRNOSTNÍM PROGRAMU

2.1. Do VP se může zaregistrovat fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice a s identifikačním číslem osoby (dále jen „IČO“), která souhlasí s podmínkami VP, splňuje další dále stanovené podmínky pro VP a provede řádnou registraci do VP, nebo právnická osoba prostřednictvím osoby oprávněné jednat jejím jménem (statutární orgán či pověřený zaměstnanec). Členství je bezplatné. Na členství není právní nárok. O přijetí či nepřijetí za jeho člena rozhoduje výhradně společnost INTERMARKET COMPANY s.r.o., která není povinna své rozhodnutí nijak odůvodňovat. Každá osoba může být členem pouze jedenkrát v určitý okamžik, resp. může být držitelem pouze jedné Zákaznické karty.  Členství ve VP je dobrovolné.

2.2. Registrace do VP se provádí osobně na provozovně společnosti INTERMARKET Company s.r.o. na adrese Libušská 319/126, Praha. Zákazník je povinen uvádět pravdivé údaje jak při registraci, tak při aktualizaci údajů. Vyplněním, podepsáním a odevzdání registračního formulář zákazník vyslovuje svůj souhlas s podmínkami VP. Aktualizaci je zákazník povinen provádět bez zbytečného odkladu po jejich změně, a to na formuláři určeném pro ohlášení změn.

2.3. Registrací a obdržením zákaznické karty (dále také „ZK“) se zákazník stává členem věrnostního programu. Karta slouží k prokazování členství ve VP a je nepřenosná, tzn. výhody a další práva vyplývající z členství VP může čerpat pouze osoba, na kterou je karta registrovaná.


III. PODMÍNKY POUŽITÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY

3.1. Vydavatelem Zákaznické karty je společnost Intermarket Company s.r.o. a vydává ji zákazníkům, kteří řádně vyplnili a odevzdali registrační formulář do tohoto Věrnostního programu a souhlasili s podmínkami VP. ZK slouží k prokázání účasti ve Věrnostním programu společnosti a její držitel může čerpat výhody Věrnostního programu. Vydavatel karty neakceptuje zákaznické a slevové karty vydané jinými společnostmi.

3.2. Zákaznická karta je majetkem vydavatele karty a může být použita pouze oprávněným držitelem a v souladu se těmito Všeobecnými podmínkami Věrnostního programu. ZK je nepřenosná na jiné osoby. Členům VP nebudou účtovány žádné poplatky za používání ZK.

3.3. Tato karta není platební ani kreditní kartou a nelze ji použít v bankomatu.

3.4. V případě ztráty ZK nebo jejího odcizení je člen Věrnostního programu povinen tuto skutečnost ohlásit na výše uvedené provozovně nebo na elektronickou adresu info@itmco.cz.  Novou ZK obdrží člen VP obratem po oznámení ztráty či odcizení ZK, pokud k oznámení došlo v provozovně společnosti. Pokud oznámení proběhlo formou elektronické korespondence na email vydavatele, člen VP obdrží novou ZK při nejbližší objednávce spolu s objednaným zbožím nebo při nejbližší jeho osobní návštěvě prodejny vydavatele.


IV. ČERPÁNÍ VÝHOD VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

4.1. Zákazníci registrovaní do Věrnostního programu mohou získávat slevy, jejichž výše se odvíjí od celkového počtu bodů získaných za uplynulý kvartál. Pro vyloučení pochybností se kvartálem rozumí tato období: 1.-3. měsíc včetně jeho posledního dne (dále též „Q1“), 4.-6. měsíc včetně jeho posledního dne (dále též „Q2“), 7.-9. měsíc včetně jeho posledního dne (dále též „Q3“) a 10.-12. měsíc včetně jeho posledního dne (dále též „Q4“).

Za každou jednu korunu nákupu vč. DPH získá zákazník jeden bod. Počet získaných bodů je tedy roven celkové ceně nákupu v korunách, vč. DPH, ve sledovaném kvartálu. Do věrnostního programu se započítávají jak nákupy v kamenné prodejně, tak i na eshopu www.itmco.cz

Výše slev je stanovena takto:
 
Sleva 3 % 75.000 – 149.999 bodů za předchozí kvartál
Sleva 5 % 150.000 – 249.999 bodů za předchozí kvartál
Sleva 7 % nad 250.000 bodů za předchozí kvartál

Výše slevy je platná od pátého dne měsíce, který následuje po právě skončeném kvartálu.

Příklad:
 • Zákazník měl v Q1 obrat nákupu 100.000,- Kč, získá tedy 100.000 bodů → od 5. dubna má nárok na slevu 3 % z celkového nákupu, který uskuteční od 5. dubna dále.
 • V Q2 zůstává obrat nákupu v rozmezí 75.000,- Kč – 149.999,- Kč, počet nasbíraných bodů nepřekročí hranici 149.999 bodů → sleva zůstává 3 % z celkového nákupu.
 • Během Q3 obrat nákupu zákazníka přesáhne 160.000,- Kč, získá za něj 160.000 bodů → od 5. října má nárok na slevu 5 % z celkového nákupu, který uskuteční od 5. října dále. 
 • Pokud by ale během Q4 spadl obrat na 140.000,- Kč, obdrží za něj 140.000 bodů a tudíž by od následujícího kvartálu, tedy Q1 dalšího roku, spadl na úroveň slevy 3 %.

4.2. Další podmínky čerpání výhod VP
 1. Zákazník je povinen při každém nákupu předložit zákaznickou kartu za účelem prokázání účasti ve VP, evidování a posuzování jeho obratu. Bez ZK nelze uplatnit slevu na nákup nebo započítat nákup do objemu nákupů pro dosažení vyšší slevy. V případě nákupu na e-shopu www.itmco.cz je zákazník povinen se přihlásit a provést objednávku prostřednictvím zákaznického účtu, který si zaregistroval.  
 2. Společnost INTERMARKET Company s.r.o. si vyhrazuje právo neposkytnout slevu dle odst. 4.1. těchto Všeobecných pravidel věrnostního programu na konkrétní výrobek, pokud je již označen slovy „SLEVA“, „AKCE“ nebo „VÝPRODEJ“.
 3. Společnost INTERMARKET Company s.r.o. si vyhrazuje právo neposkytnout slevu dle odst. 4.1. těchto Všeobecných pravidel věrnostního programu osobám, které ve sledovaném kvartálu uhradí fakturu po datu splatnosti.
 4. Slevy dle odst. 4.1. těchto Všeobecných pravidel věrnostního programu se poskytují vždy z cen zboží aktuálních v den nákupu.
 5. Při posuzování obratu se vždy vychází z ceny vč. DPH.
 6. Slevu lze uplatnit pouze při uskutečnění nákupu a nelze ji zpětně nárokovat. Sleva také není možná nárokovat na již v minulosti uskutečněné nákupy.
 7. Výše slevy se bude aktualizovat po každém skončeném kvartálu.
 8. V případě, že zákazník měl v posuzovaném kvartálu nižší obrat než v tom předchozím, sníží se tím také výše slevy dle článku 4.1. těchto Všeobecných pravidel věrnostního programu. Zákazník není oprávněn nárokovat historicky nejvyšší dosaženou slevu. Výše slevy se vždy aktualizuje po skončeném kvartálu (viz předchozí bod).
 9. Společnost INTERMARKET Company s.r.o. si vyhrazuje právo náhodně kontrolovat totožnost držitele karty za účelem ověření oprávněnosti použití karty.

4.3. Důvody neposkytnutí slevy jsou zejména tyto:
 1. došlo ke zneužití zákaznické karty (ZK byla použita jinou než oprávněnou osobou)
 2. zaniklo členství ve Věrnostním programu společnosti INTERMARKET Company s.r.o.

V. ZÁNIK ČLENSTVÍ VE VĚRNOSTNÍM PROGRAMU

5.1. Členství ve Věrnostním programu zaniká z těchto důvodů:
 1. člen VP vědomě uvedl nesprávné údaje při registraci nebo při změně údajů,
 2. člen VP zneužil výhod, které mu program poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Všeobecnými pravidly věrnostního programu společnosti INTERMARKET Company s.r.o.,
 3. na žádost člena VP,
 4. člen VP odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
 5. člen VP nerealizoval během uplynulých 24 měsíců žádný nákup na svoji kartu a z tohoto důvodu společnost INTERMARKET Company s.r.o. může rozhodnout o zániku členství ve VP,
 6. z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných předpisů (zejména smrtí člena VP).
Při zániku členství zaniká také nárok na poskytnutí jakýchkoliv dosud neposkytnutých výhod či odměn v souvislosti s členstvím ve Věrnostním programu společnosti INTERMARKET Company s.r.o.


VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Člen Věrnostního programu svým podpisem na přihlášce uděluje souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů uvedených v přihlášce nebo v rámci registrace, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku a také v souvislosti s členstvím ve Věrnostním programu (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. společnosti INTERMARKET Company s.r.o., IČO 257 53 533, se sídlem Libušská 319/126, 14200 Praha, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“). Tento souhlas je výslovný, informovaný, svobodný a dobrovolný a je nedílnou součást přihlášky do Věrnostního programu. Společnost INTERMARKET Company s.r.o. nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených zákazníkem v přihlášce.

6.2. Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).

6.3. Člen VP podpisem na přihlášce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a byl mj. poučen o svých právech podle čl. 15-20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „GDPR“). Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, právním základem pro účely zasílání informací a obchodních sdělení je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje člen VP na dobu 10 let. Člen VP má právo požadovat od společnosti INTERMARKET Company s.r.o. přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek dle čl. 20 GDPR. Dále má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Člen VP je v souhlasu se zpracováním osobních údajů rovněž poučen, že může odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti INTERMARKET Company s.r.o. nebo na email info@itmco.cz. V případě, že bude člen VP nespokojen se zpracováním svých osobních údajů, může se se svou stížností obrátit na společnost INTERMARKET Company s.r.o. nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


VII. REKLAMACE A NÁMITKY

Veškeré případné reklamace týkající se použití ZK, připsání hodnoty zakoupeného zboží nebo poskytnutí slevy musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se použití ZK, připsání hodnoty nebo poskytnutí slevy vztahuje. O všech případných reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností společnost INTERMARKET Company s.r.o.


VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Společnost INTERMARKET Company s.r.o. je oprávněna pro reklamní a marketingové účely pořídit a zveřejnit či jinak užít obrazové a zvukové záznamy výherců soutěží pořádaných v rámci Věrnostního programu, jakož i jejich jméno, příjmení a obec, a to bez finančních náhrad. Souhlas s uvedeným postupem člen VP uděluje registrací do VP.

8.2. Veškeré výhody vyplývající z Věrnostního programu nejsou právně vymahatelné. Společnost INTERMARKET Company s.r.o. si vyhrazuje právo změnit či upravit Všeobecná pravidla věrnostního programu. Členové VP budou o těchto změnách informováni na prodejnách a prostřednictvím emailu, který uvedli v přihlášce, případně jiným vhodným způsobem. Společnost INTERMARKET Company s.r.o. připravila věrnostní program s dlouhodobým záměrem, přesto si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit jeho činnost. Má se za to, že člen vyslovil se změnou VP souhlas okamžikem prvního použití ZK následujícího po změně VP.
 
8.3. Tato Všeobecná pravidla vydala společnost INTERMARKET Company s.r.o. jako závazný předpis pro provozování Věrnostního programu. V případě rozporu Všeobecných pravidel v českém jazyce s překladem pravidel do vietnamského jazyka, případně do dalších jazyků, mají přednost pravidla v českém jazyce.

Tato Všeobecná pravidla Věrnostního programu společnosti INTERMARKET Company s.r.o. jsou platná od 1.8.2022.